รายชื่องานวิจัย แผนกการบัญชี ปีการศึกษา 1/2554
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ | แสดงหน้าละ 6 รายการ
รายชื่องานวิจัยผู้จัดทำเทอม/ปีPDFDownload
ครั้ง
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นปวช.3/1 สาขาการบัญชี เรื่องงบต้นทุนการผลิต วิชาบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญด้วยระบบ E-Learning โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาอ.ปิยะมาศ สาระขันธ์1/2554144
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับพาณิชกรรมชั้นปีที่ 3/2 สาขาการบัญชี โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ในวิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษี เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 22 คน โดยการใช้สื่อของจริงอ.ภัทรวดี กันภัย1/255484
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับพาณิชยกรรมชั้นปีที่ 2/1 สาขาการขาย โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ในวิชาภีเงินได้บุคคละรรมดาเรื่องการแยกประเภทเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดาและการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวน 10 คน โดยใช้สื่อของจริงอ.ธีรภัทร เชียงกา1/255467
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นปวช.3/2 สาขาการบัญชี เรื่องการบันทึกรายการค้าลงสมุดรายวันในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ E-Learning โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาอ.ประวิทย์ มหาสมิตร1/2554103
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พณ.1/3 สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะอ.เกวลี เกตุแจ้1/255468
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ระดับชั้น พณ.1/6 สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 คน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะอ.กรกมล ทรงกรานต์1/255483

ค้นหาชื่อผลงานวิจัย:
แผนก:เทอม:ปีการศึกษา: