รายชื่องานวิจัย แผนกสามัญ ปีการศึกษา 1/2553
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ | แสดงหน้าละ 17 รายการ
รายชื่องานวิจัยผู้จัดทำเทอม/ปีPDFDownload
ครั้ง
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานางนงนุช พูลพุทธา1/255375
การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยการออกเสียงสำเนียงเพื่อความชัดเจนในการสื่อสารนายเจษฎา เรืองรักษา1/2553211
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา การดำรงชาติไทย เรื่อง เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย สำหรับชั้น ปวช.1/4 แผนกช่างยนต์ โดยใช้แผนผังความคิดนางวันวิสา โรจนบุญธรรม1/2553153
การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็มบวก โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ของนักเรียนระดับปวช.2/2 แผนกช่างยนต์นางสาวสุภาพร โกศลจิตร1/255382
การพัฒนาลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิถีธรรมวิถีไทย กับนัเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1/5 สาขาคอมพิวเตอร์ โดยการใช้สื่อ Powerpoint ช่วยในการสอน อ.ณรงค์ ทะโคดา1/2553199
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวประสบการณ์นิยม (Experiential Learning) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ระดับปวส.1การโรงแรมอ.รงษ์ เรืองวงษ์1/255392
กาศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนวิชา คุณธรรม-จริยธรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)ชั้นปีที่ 3 (AM.3/1) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมอ.ชิษณุพงศ์ โครตบัณฑิต1/255391
การเพิ่มความสามารถด้านการฟังโดยใช้กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาอ.ศิรภัสสร อนันชัย1/2553120
"การใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน-การเขียน ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียน ภาษาไทยให้ถูกต้องของนักเรียน โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา"อ.ณัชมน เพ็งศรี1/2553227
"การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยการใช้ใบงานเสริมของนักเรียนชั้น ปวช.1/5 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 5 คน"อ.ไชยปกรณ์ จงนันทพันธ์กุล1/255395
การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเซตลูกมือบนของกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนชั้นปวช.2 พาณิชกรรมโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาอ.ธงชัย บุตรสุวรรณ1/255386
ปัจจัยด้านการวางเงื่อนไขที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับ AM. 3/1อ.ศศิพรรณ พิทักสินธุ์1/255371
การแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดยผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาอ.อุษณี บรรจงกิจ1/255378
"การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงโดยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกลุ่ม (Brainstorming)"อ.ณัฎฐา สุวรรณเบ็ญจางค์1/2553113
การพัฒนาทักษะการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเทียบพยัญชนะไทย-อังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกช่างยนต์ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาอ.เขษม มหิงสาเดช1/2553177
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมแบบบูรณาการ (Integrated activities)จากสื่อที่พบในชีวิตประจำวันในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย ชั้นปวช.3/1 สาขาวิชาการขาย โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาอ.นริสา ไตรยโชติ1/2553138
การแก้ไขปัญหาผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ดดยการสร้างสื่อการนำเสนอผลงานของนักเรียนเพื่อเพิ่มระดับผลการเรียนอ.ทัศนาวลัย ชัยยะยางกูร1/255392

ค้นหาชื่อผลงานวิจัย:
แผนก:เทอม:ปีการศึกษา: