วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH

AKSORN PATTAYA TECHNOLOGICAL COLLEGE
เอกลักษณ์ : “ สร้างวินัยการออม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
อัตลักษณ์ : “ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ ”

A-TECH ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานภายนอก รอบ 3 จาก สมศ.

กิจกรรมเด่นเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557

การแข่งขันทักษะวิชาชีพที่ อี-เทค
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557
สาขาวิชาช่างยนต์อบรมวิชาชีพให้ มพย.7
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การโรงแรม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
วันวิชาการ A-TECH FAIR
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
คณะครูเข้ารับรางวัลผู้บริหาร-ครูดีเด่น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
สาขาวิชาการโรงแรมบริการวิชาชีพ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบปลายภาค 2/2556
วันที่ 3-7 มีนาคม 2557
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2556
วันที่ 21 มีนาคม 2557

ส่งภาพวาดเข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ "เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่"

Printer-friendly version

ss
บ.เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
Ovaltine Gift for Mom ปีที่ 11 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศส่ง
ภาพวาดเข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ"เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่"
และในปีนี้ บริษัทจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ไปผลิตเป็นฉลากขวดโอวัลติลในช่วงวันแม่ปี 2557
http://www.ovaltine.co.th/

Update แหล่งงาน

เมื่อ: 14/05/2013 04:05
เมื่อ: 13/05/2013 05:05
เมื่อ: 28/03/2013 02:03
เมื่อ: 26/03/2013 05:03
เมื่อ: 26/03/2013 01:03
เมื่อ: 26/03/2013 12:03
เมื่อ: 12/03/2013 10:03
เมื่อ: 12/03/2013 09:03
เมื่อ: 22/02/2013 02:02
เมื่อ: 21/02/2013 09:02
เมื่อ: 20/02/2013 09:02
เมื่อ: 11/02/2013 08:02
เมื่อ: 04/02/2013 08:02
เมื่อ: 21/01/2013 02:01
เมื่อ: 18/01/2013 11:01
เมื่อ: 18/01/2013 10:01
เมื่อ: 20/12/2012 03:12
เมื่อ: 15/12/2012 07:12