จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Website counter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบการอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงานต้นสังกัด

    : ประเมินคุณภาพภายใน 8 นายเริงจิตร์ มีลาภส
    : การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาดร.ผ่อ
    : นโยบายการประเมินคุณภาพภายในฯ ดร.ประชาคม
    : มาตรฐานการศึกษาและการรับรองคุณภาพการศึกษา

อธิธานศัพท์ การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Glossary) 

จุลสาร(สมศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
          จุลสาร สมศ.       

จุลสาร(สมศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 8 ฉบับที่ 7   
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 8 ฉบับที่ 6       
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 7 ฉบับที่ 8  
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 7 ฉบับที่ 7 
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 7 ฉบับที่ 6
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 7 ฉบับที่ 5


: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน ครูเเละบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
: ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่(ฉบับร่าง)(
:
แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ 2558
: คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
: มาตรฐานการอาชีวศึกษา
: มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา