รางวัลเกียรติยศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 
 
  ค้นหา :   

*** หมายเหตุ : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาตามด้วยปีการศึกษา เช่น 2550, 2552 หรือประเภทผลงงาน เช่น สถานศึกษา, นักเรียน/นักศึกษา
 
 
รายการข้อมูลผลงานดีเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH
วัน/เดือน/ปี
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน
ชื่อผลงาน
31 พ.ค. 2560
2559
สถานศึกษา
   เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ ในการนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
31 พ.ค. 2560
2559
สถานศึกษา
   โลห์ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ในการสอบธรรมศึกษา
31 พ.ค. 2560
2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   รางวัลครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้แก่ นายภัทรพล ปลงไสว ตำแหน่งผู้อำนวยการ
31 พ.ค. 2560
2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   รางวัลบุคลากรดีเด่น จากสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้แก่ นางวันวิสา โรจนบุญธรรม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวดวงดาว นวลคำ ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียน นายพงศกร มีชัยเจริญวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกช่างยนต์ นางจันทร์ทิพา ศรีพายัพ ตำแหน่งหัวหน้าแผนการโรงแรม นางสาวเสาวภา โมริดา ตำแหน่งอาจารย์แผนกการโรงแรม
31 พ.ค. 2560
2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ นางสาวดวงดาว นวลคำ ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียน นายวีรวัฒก์ นิลโมจน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ นายกรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์ ตำแหน่งอาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ นางทิศารัตน์ กรุณา ตำแหน่งอาจารย์แผนกสามัญ นายนิวัฒน์ ขันธ์เครือ ตำแหน่งอาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ว่าที่ร้อยตรีทัศพร ทานา ตำแหน่งอาจารย์แผนกช่างยนต์
31 พ.ค. 2560
2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   ผลงานระดับดี จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ นางสาวกรกมล ทรงกรานต์ นายรงษ์ เรืองวงษ์ นายสกุลวัฒน์ รัชนีกร นางสาวนิราภร สุทธิกุล นางสาวพุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
31 พ.ค. 2560
2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   เหรียญเงิน การประกวดวิจัยในชั้นเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ นางสาวปรียานุช ทองสุก นายรงษ์ เรืองวงษ์
31 พ.ค. 2560
2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   เหรียญทองแดง การประกวดวิจัยในชั้นเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ พลศักดิ์ นางสาวนิราภร สุทธิกุล นางสาวพุทธิดา สกุลวิริยะกิจกุล นายเนรมิตร ภักดี
31 พ.ค. 2560
2559
นักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันโปรแกรมสำนักงาน (Ms-Office-2013) จากรายการแข่งขันทักษะงานชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มภาคกลาง โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ นางสาววิภาดา คะนึงหาญ
31 พ.ค. 2560
2559
นักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันโปรแกรมสำนักงาน (Ms-Office-2013) จากรายการแข่งขันทักษะงานชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มภาคกลาง โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์ ต้นบี้

 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017