วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH) สถานศึกษาคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์ "การมีจิตสาธารณะ" A-TECH สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.
 
 
 • ประวัติวิทยาลัย
 • ผู้บริหาร
 • บุคลากร
 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
 • ตรา เเละเพลงประจำวิทยาลัย
 • ข้อมูลงานอาคารสถานที่
 • แผนที่ A-TECH และการเดินทาง
 • มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 • มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • มาตรฐานวิทยาลัย
 • มาตรฐานแผนกวิชา
 • มาตรฐานแผนกวิชาสามัญ
  •  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา  จากฝ่ายวิชาการ/พัฒนาฯ
  •  ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  จากฝ่ายพัฒนา
  •  กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต  จากฝ่ายพัฒนา
  •  กิจกรรมรับประกาศนียบัตร  จากฝ่ายพัฒนา 
  •  รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  จากฝ่ายวิชาการ/พัฒนาฯ 
  •  แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง  จากฝ่ายอบรม/ศึกษาดูงาน 
  •  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เปิดรับสมัครครูผู้สอนในภาคเรียนที่ 1/2560  จากฝ่ายสมัครเรียน/งาน 
  •  กำหนดการซ่อมกิจกรรม(ฉบับบแก้ไข)  จากฝ่ายพัฒนา 
  •  ผลกิจกรรมประจำภาคเรียนที่2/2559  จากฝ่ายพัฒนา 
  •  รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตวันที่ 6-9 มีนาคม 2560  จากฝ่ายพัฒนา 
>>>ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เเนวข้อสอบ V-NET
 • ตารางเรียนภาคปกติ
 • ตารางเรียนภาคสมทบ
 • คู่มือการเข้าใช้งานระบบ MIS-School
 • คู่มือการเข้าใช้งานระบบ SISA2
 • คู่มือการจัดทำวิจัย 2560
 • คู่มือการเขียนบทคัดย่อ
 • รูปแบบการสอนแบบต่างๆ
 • คู่มือนักเรียน-นักศึกษา
 • คู่มือครูที่ปรึกษา
 • รายงานผลการเยี่ยมบ้าน
 • แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
 • แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์
 • แบบประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าแผนก
 • แบบประเมินครูโดยผู้เรียน
 • แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ภาพกิจกรรม
                                                                                                                                      กิจกรรมทั้งหมด

 
A-TECH MEDIAS
                                                                                                                     A-TECH CHANNEL
 
 
       
       
       
       
   
       
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017
A-TECH สังคมออนไลน์ A-TECH สังคมออนไลน์ A-TECH สังคมออนไลน์ โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3