• วิชาการ/วิชาชีพ
  • พัฒนาฯ/กิจกรรม
  • งานทะเบียน/การเงิน
  • ทุน/กยศ.
  • สมัครงาน
  • อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
 
ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร  ผู้จัดการ
นายภัทรพล  ปลงไสว  ผู้อำนวยการ
อาจารย์แผนกช่างยนต์เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่...
เมื่อ  04 พฤษภาคม 2559


การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเ...
เมื่อ  29 เมษายน 2559


อบรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่...
เมื่อ  04 เมษายน 2559


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร IEP...
เมื่อ  30 มีนาคม 2559